منیفولد و تجهیزات حفاظتی


توسط شیرهای سماوری، شیرهای قطع کننده، منیفولدها و مونوفلنج ها، تجهیزات اندازه گیری فشار، مستقل از فرآیند، عمل می کنند و کالیبره می شوند.تجهیزات حفاظتی مانند سایفون، محافظ اضافه باری و اسنابرها، طول عمر و قابلیت اطمینان تجهیزات اندازه گیری فشار را افزایش می دهند.

 

wika-Valves-and-protective-devices

محصولات