فرم زیر را پر کنید :

 • فشار
 • دما
 • سطح
 • فلو

نمایشگر فشار


ترنسمیتر نمایشگردار فشار

1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.


فشارسنج سوئیچ‌دار

1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.


ترنسمیتر قلمی فشار

1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.


دیافراگم سیل

1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.


تجهیزات جانبی فشار

1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.


نمایشگر دما


ترنسمیتر دما

1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.


دماسنج سوئیچ‌دار


دماسنج مقاومتی

1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.


ترموکوپل

1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.


Termowells

1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.


1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.
1 مشخصات مورد نیاز
2 مشخصات فردی
 • اگر عضو سایت هستید ابتدا از اینجا وارد سایت شوید در غیر اینصورت با ثبت این درخواست عضویت شما انجام خواهد شد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  برای ارسال فایل درخواست از این بخش استفاده کنید.