ترموکوپل های tubeskin


هدف از اندازه گیری با tubeskin تعیین عمر تیوب، نظارت بر روند و فراهم آوردن ضمانت های درون سیستم است. با تکیه بر حسگرهای tubeskin ، مشتریان می توانند برای افزایش عمر تیوب و تولید بهینه در عملیات گرمایش در امکانات خود دست یابند.

wika-Tubeskin-Thermocouples

محصولات